ശാസ്ത്രയാൻ 22,23 FEBRUARY 2018, ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം, ചരിത്ര പ്രദർശനം, ഭാഷാ പരിചയം, കറൻസി പ്രദർശനം, പുസ്‌തക പ്രദർശനം, കാർഷിക മേള , ജൈവ വൈവിധ്യം, ആരോഗ്യ പരിശോധന

ശാസ്ത്രയാൻ  22,23 FEBRUARY 2018

ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം, ചരിത്ര പ്രദർശനം, ഭാഷാ പരിചയം, കറൻസി പ്രദർശനം, പുസ്‌തക പ്രദർശനം, കാർഷിക മേള , ജൈവ വൈവിധ്യം, ആരോഗ്യ പരിശോധന

Important dates: 
Thursday, February 22, 2018